2 lipca godz. 11:00 Rekreacyjne Zawody Pływackie – HORN Kosewo – Zapraszamy!!!
2 lipca godz. 11:00 Rekreacyjne Zawody Pływackie – HORN Kosewo – Zapraszamy!!!

Oświadczenie uczestnika

biorącego udział w Zawodach Pływackich

……………………………….……………………………………………………………

/Imię i Nazwisko/

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Wyrażam zgodę na udzielenie (w razie potrzeby) pomocy przedmedycznej. Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i rekompensaty do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska na stronie internetowej: www.mosirslupca.pl, na stronie facebook: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy oraz w mediach i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

data 02.07.2022 r.,                                          czytelny podpis osoby pełnoletniej …………………………………………………………..

Skip to content