Wystartowały zapisy do Biegu Leśnika
Wystartowały zapisy do Biegu Leśnika

Bieg Tropem Wilczym, jeden z dwóch biegów na zaliczenie, inaugurował tegoroczne biegowe Grand Prix Słupcy. Przed nami w kalendarzu cyklu – pierwszy bieg obowiązkowy – Bieg Leśnika. Informujemy, że wystartowały już zapisy do tego biegu. https://dostartu.pl/vii-bieg-lesnika-pamieci-p-k-jana-szypowskiego-v7182
Przypominamy Bieg Leśnika odbędzie się 10 kwietnia.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Regulamin BIEG LEŚNIKA
Słupca, dnia 10.04.2022 r.
I.CEL IMPEZY
1 .Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2 .Promocja zdrowego stylu życia.
3 .Promocja Miasta Słupca.
4 .Uczczenie pamięci urodzonego w Słupcy pułkownika Jana Szypowskiego, który zasłynął
zdeterminowana pracą konspiracyjną oraz bohaterską walką z okupantem w czasach
wojennych.
II.ORGANIZATORZY
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
2. Urząd Miasta Słupca
3. YO&GO Events
III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Bieg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godz. 12:00
Start i meta: Stadion Leśny ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca
Biuro zawodów: Stadion Leśny ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca
IV.PROGRAM IMPREZY
11:00 – 11:45 – Potwierdzenie zapisów, odbiór pakietów startowych
12:00 – START biegu
13:00 – 15:00 Zakończenie biegu, wręczenie statuetek, posiłek
V.TRASA I DYSTANS
– Bieg główny: dystans 5 km (zaliczany do Grand Prix )
VI.WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które to uczestnik musi pobrać ze
strony organizatora – oświadczenie pobierz. Lub wydrukuj załącznik nr 1 (str 4)
Przedmiotowe oświadczenie, uczestnik wrzuca do wskazanego przez organizatora pojemnika.
Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna
Limit uczestników wynosi łącznie 100 osób.
Podczas biegu zawodnicy biegu głównego muszą posiadać numery startowe, przekazane
przez organizatora, przypięte z przodu do ubrania wierzchniego. Zasłanianie numeru
startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Zabrania
się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
Limit czasu wynosi 1 godz.
VII.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w ,,Biegu Leśnika” następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego wskazanego na stronie zawody.yogoevents.pl oraz na stronie www.yogoevents.pl
a następnie wpłaceniu opłaty startowej na podane w formularzu konto.
Opłata startowa wynosi:
Do dnia 06.04.2022 r
Bieg główny – 30 zł
Wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie startu jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu i marszu, i zgodą na przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu
wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu oraz marszu organizatora.
Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 06.04.2022 r.
Brak możliwości rejestracji zawodników w dniu biegu.
VIII.KLASYFIKACJA
,,Bieg Leśnika ” wchodzi w skład biegów obowiązkowych zaliczanych do klasyfikacji w
GRAND PRIX Miasta Słupcy.
Podczas biegu będzie elektroniczny pomiar czasu.
Oficjalny czas uczestnika to czas brutto.
Organizator zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia klasyfikacji na podstawie czasu
netto zawodników, w przypadku kiedy wymagałyby tego przepisy, wytyczne lub zalecenia GIS
Wyróżnienia indywidualne w biegu będą przyznawane w następujących kategoriach:
Kobiety – miejsca I-III Mężczyźni – miejsca I-III.
IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 .Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi zawodów.
2 .Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
3 .Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu i marszu.
4 .Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu
zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim
zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również wszystkich obostrzeń i
zaleceń GIS.
„Bieg Leśnika” Pamięci płk Jana Szypowskiego
Słupca, 10.04.2022

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA:
Numer Startowy ……………….

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………. Data urodzenia : ……………………………………………..
OŚWIADCZAM, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, i jego warunki w pełni akceptuję.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu i zgłaszam swój udział w biegu . Zdjęcia, nagrania filmowe
oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla
potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące
naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu.
Oświadczam, że jestem osobą zdrową nie posiadam symptomów wskazujących na zarażenie
koronawirusem. Przed startem zapoznałem się ze wszystkimi obostrzeniami wynikającymi z udziału w takim
wydarzeniu.
Data: 10.04.2022 r. podpis: ……………………………………..
„Bieg Leśnika” Pamięci płk Jana Szypowskiego
Słupca, 10.04.2022

Skip to content