8 września spływ kajakowy po jeziorze słupeckim zapraszamy
8 września spływ kajakowy po jeziorze słupeckim zapraszamy

Zapraszamy na Spływ Kajakowy po Jeziorze Słupeckim w ramach festynu na „Pożegnanie Wakacji”.

Start: 08.09.2018 r. /sobota/ godz. 16:00 przystań HORN nad jeziorem słupeckim.

Limit: 40 osób /20 kajaków/

TRASA: spływ po jeziorze słupeckim

Zapisy: do 07.o9.2018 r. mail: biuro@mosirslupca.pl lub tel. 63 277 26 14

Wpisowe: 15 zł. od osoby w dniu imprezy.

W czasie spływu zadania do rozwiązania oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO (08.09.2018 r.)
W spływie kajakowym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, OWŻ HORN w Słupcy oraz Urząd Miasta w Słupcy mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
REGULAMIN
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na stopień umiejętności pływania.
3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, z zachowaniem pkt. 4 niniejszego regulaminu.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
12. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
21. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
22. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem zamykającym spływ.
23. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu.
24. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
25. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
26. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
27. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.
28. Uczestnicy spływu płyną na własną odpowiedzialność.
29. Przez akceptację w/w regulaminu uczestnicy spływu zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów w razie wypadku lub szkody związanej ze spływem.

Skip to content