Bieg Leśnika. Quiz, statuetki, medale
Bieg Leśnika. Quiz, statuetki, medale

W niedzielę 10 kwietnia spotykamy się na kolejnej odsłonie Biegu Leśnika pamięci pułkownika Jana Szypowskiego, ps. „Leśnik”, „Jan Kochanowski”. Pamiętacie? Mamy dla Was quiz z nagrodami dla najlepszych, statuetki i medale. Widzimy się na orliku przy Gajowej 2!

Regulamin

BIEG LEŚNIKA

Słupca, dnia 10.04.2022 r.

I.CEL IMPEZY

1 .Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2 .Promocja zdrowego stylu życia.

3 .Promocja Miasta Słupca.

4 .Uczczenie pamięci urodzonego w Słupcy pułkownika Jana Szypowskiego, który zasłynął zdeterminowana pracą konspiracyjną oraz bohaterską walką z okupantem w czasach wojennych.

II.ORGANIZATORZY

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
  2. Urząd Miasta Słupca
  3. YO&GO Events

 

III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Bieg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godz. 12:00

Start i meta: Orlik ul. Gajowa 2, 62-400 Słupca

Biuro zawodów: Orlik ul. Gajowa 2, 62-400 Słupca

 

IV.PROGRAM IMPREZY

11:00 – 11:45  – Potwierdzenie zapisów, odbiór pakietów startowych

Brak wspólnej rozgrzewki

12:00  – START biegu

13:00 – 15:00 Zakończenie biegu, wręczenie medali, posiłek

V.TRASA I DYSTANS

–  Bieg główny: dystans 5km (zaliczany do Grand Prix )

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub marszu, które to uczestnik musi pobrać ze strony organizatora – oświadczenie pobierz. Lub wydrukuj załącznik nr 1 (str 4)

Przedmiotowe oświadczenie, uczestnik wrzuca do wskazanego przez organizatora pojemnika.

Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna Limit uczestników wynosi łącznie 100 osób.

Podczas biegu zawodnicy biegu głównego muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do ubrania wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Limit czasu wynosi 1 godz.

 

VII.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w ,,Biegu Leśnika” następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie zawody.yogoevents.pl oraz na stronie www.yogoevents.pl a następnie wpłaceniu opłaty startowej na podane w formularzu konto.

Opłata startowa wynosi:

Do dnia 06.04.2022r

Bieg główny – 30 zł

Przepisanie pakietu startowego – 10 zł

Wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie startu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i marszu, i zgodą na przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu oraz marszu organizatora. Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 06.04.2022 r.

Brak możliwości rejestracji zawodników w dniu biegu.

Uczestnik, który chce zrezygnować z wydarzenia zobowiązany jest do przesłania wiadomości dotyczącej rezygnacji na adres biuro@yogoevents.pl. Zwrot środków zostanie wykonany na nr konta z którego dokonany był przelew. Prawo rezygnacji wygasa 14 dni od wznowienia rejestracji.

VIII.KLASYFIKIACJA

,,Bieg Leśnika ” wchodzi w skład biegów obowiązkowych zaliczanych do klasyfikacji w GRAND PRIX Miasta Słupcy.

Podczas biegu i marszu będzie elektroniczny pomiar czasu.

Oficjalny czas uczestnika to czas brutto.

Organizator zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia klasyfikacji na podstawie czasu netto zawodników, w przypadku kiedy wymagałyby tego przepisy, wytyczne lub zalecenia GIS Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Wyróżnienia indywidualne w biegu będą przyznawane w następujących kategoriach: Kobiety – miejsca I-III Mężczyźni – miejsca I-III.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 .Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

2 .Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

3 .Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu i marszu.

4 .Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu

5.      Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również wszystkich obostrzeń i zaleceń GIS.

 

 

 

Skip to content