Bieg Leśnika 12 marzec 2016 rok godz. 12:00 – zaproszenie
Bieg Leśnika  12 marzec 2016 rok godz. 12:00 – zaproszenie

Regulamin BIEGU  LEŚNIKA

Słupca, dnia 12 marca 2016 rok
I. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Miasta Słupca.
Uczczenie pamięci urodzonego w Słupcy pułkownika Jana Szypowskiego, który zasłynął zdeterminowaną pracą konspiracyjną oraz bohaterską walką z okupantem w czasach wojennych.

II. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca,
tel. 063 277 26 14, www.mosirslupca.pl .

III. TERMIN i MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 12 marca 2016 r. (sobota)
o godzinie 12:00

Start i meta: Przystań Żeglarska HORN w  Słupcy
Biuro zawodów: Przystań Żeglarska HORN w  Słupcy

IV. TRASA i DYSTANS:
– dystans 4,7 km trasa biec będzie po słupeckim lesie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną
odpowiedzialność. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego
opiekuna.

2. Limit uczestników biegu wynosi 150 osób, organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
5. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1 godz.

VI. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia do udziału w biegu przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 12.03.2016 r.
od godz:11:00-11:45.

Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Wypełnienie i oddanie podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

VII. KLASYFIKACJA:

BIEG LEŚNIKA ma charakter imprezy rekreacyjnej i jego głównym celem jest zabawa oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

VII. ŻYWIENIE:

1. Bieg zakończony zostanie wspólnym ogniskiem i grilem.

2. Na mecie udostępnione będą ciepłe napoje

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia: opiekę medyczna podczas biegu (na starcie i mecie)
3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne
do danej dyscypliny.
4. Szatnie, natryski, posiłek po biegu na kompleksie hali MOSiR Słupca, ul. Kopernika 13.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który
w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg
takiego biegu.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Aktualne informacje na stronie www.mosirslupca.pl.

Chętnych do udziału w biegu prosimy o wypełnienie oświadczenia i oddanie go w momencie zapisu do biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica lub opiekuna. Oświadczenie możecie pobrać klikając w poniższy link.

Oświadczenie biegacza

Skip to content