Bieg Leśnika 25.03.2017 r.
Bieg Leśnika 25.03.2017 r.

Regulamin
BIEG  LEŚNIKA
Słupca, dnia 25 marca 2017 rok
I. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Miasta Słupca.
Uczczenie pamięci urodzonego w Słupcy pułkownika Jana Szypowskiego, który zasłynął zdeterminowaną pracą konspiracyjną oraz bohaterską walką z okupantem w czasach wojennych.

II. ORGANIZATORZY:
Pasjonaci Słupca,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
Urząd Miasta w Słupcy
przy współpracy z
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy,
FORT Słupca,
ASG Słupca.

III. TERMIN i MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 25 marca 2017 r. (sobota)
o godzinie 12:00

Start i meta: Boisko Orlik ul. Gajowa
Biuro zawodów: Boisko Orlik ul. Gajowa

IV. TRASA i DYSTANS:
Bieg zaczyna się wspólnym startem na dwóch dystansach
– Bieg główny : dystans 5 km trasa biec będzie po słupeckim lesie.
– Bieg Pamięci : dystans 1500 metrów  (dla osób z małymi dziećmi) trasa biec będzie po słupeckim lesie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną
odpowiedzialność. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego
opiekuna.

2. Limit uczestników biegu wynosi 100 osób, organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
5. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1 godz.
VI. INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

1. facebook.com/pasjonacislupca  : Odbiór numerów startowych zarezerwowanych poprzez formularz internetowy, odbywa się w dniu biegu w godzinach 11:00-11:30, numery nieodebrane do tego czasu przepadają i przechodzą na pulę zapisów nowych zawodników w biurze zawodów
2.Zgłoszenia do udziału w biegu przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu     25.03.2017 r. od godz:11:30-11:45 – w ramach puli wolnych miejsc do osiągnięcia limitu biegu tj. 100 uczestników
Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Wypełnienie i oddanie podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

VII. KLASYFIKACJA:

BIEG LEŚNIKA ma charakter imprezy rekreacyjnej i jego głównym celem jest zabawa oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

VII. ŻYWIENIE:

1. Bieg zakończony zostanie wspólnym  grillem .

2. Na mecie udostępnione będą ciepłe napoje
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Każdy uczestnik z numerem startowym powieszonym w widocznym miejscu odebranym wcześniej z biura zawodów otrzyma pamiątkowy medal, wśród zawodników rozlosujemy również upominek .
2. Organizator zapewnia: opiekę medyczna podczas biegu (na starcie i mecie)
3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne
do danej dyscypliny.
4. Szatnie, natryski, posiłek po biegu na Orliku
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który
w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg
takiego biegu.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Aktualne informacje na stronie facebook.com/pasjonacislupca oraz www.mosirslupca.pl

17093831_1338750252814929_530386693_npoprawiony

Skip to content