Bieg Świetlików, Marsz Nordic Walking. Ruszyły zapisy
Bieg Świetlików, Marsz Nordic Walking. Ruszyły zapisy

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Regulamin

Bieg Świetlików oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 2500 m

Słupca, dnia 26.06.2022 r.

I.CEL IMPEZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Promocja zdrowego stylu życia.

3. Promocja Miasta Słupca.

4. Impreza ma na celu zapobieganie, profilaktykę oraz zwalczanie skutków COVID-19.

II.ORGANIZATORZY

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

2.Urząd Miasta Słupca

3.YO&GO Events

III.TERMIN i MIEJSCE BIEGU i MARSZU

Bieg i marsz odbędzie się dnia 26 czerwca 2022 r. (niedziela) w godzinach 22:00-23:00

Start i meta: ul. Gajowa, 62-400 Słupca od strony ul. Tysiąclecia.

Biuro zawodów: Przystań „Horn”, 62-400 Słupca nad jeziorem słupeckim.

IV.PROGRAM IMPREZY

Odbiór pakietów startowych – od godz. 21:00 – 21:40 w dniu biegu i marszu.

V. TRASA I DYSTANS – Bieg i marsz dystans 2500 metrów

Trasa w załączniku nr 2.

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które to uczestnik musi pobrać ze strony organizatora – wydrukuj załącznik nr 1 (str 4)

Przedmiotowe oświadczenie, uczestnik wrzuca do wskazanego przez organizatora pojemnika.

Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna

Limit uczestników wynosi łącznie 100 osób.

Podczas biegu zawodnicy biegu głównego muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do ubrania wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

VII.ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do udziału w ,,Biegu Świetlików” następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie zawody.yogoevents.pl oraz na stronie www.yogoevents.pl a następnie wpłaceniu opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi:

Do dnia 22.06.20202 r. Bieg – 5 zł. i marsz nordic walking – 5 zł.

Wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie startu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i marszu, i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu oraz marszu organizatora. Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 24.06.2022 r. lub do wyczerpania limitu.

VIII.KLASYFIKIACJA ,,Bieg Świetlików” wchodzi w skład biegów zaliczanych do klasyfikacji w GRAND PRIX Miasta Słupcy.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów. 2.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.

Skip to content