Cała Polska Biega-Zapraszamy!!!
Cała Polska Biega-Zapraszamy!!!

Zapraszamy:

Regulamin

Cała Polska Biega

Słupca, dnia 19 maja 2017 rok

I. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Miasta Słupca.

II. ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

Urząd Miasta,
Pasjonaci,

III. TERMIN i MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)
o godzinie 17:00
Start i meta: Boisko Orlik ul. Gajowa
Biuro zawodów: Boisko Orlik ul. Gajowa 2

IV. TRASA i DYSTANS:

Bieg zaczyna się wspólnym startem na dwóch dystansach
– 2400 m dla młodzieży i dorosłych,
– 1600 m marszobieg rodzinny dla dzieci i rodziców,
– 600 m dla osób niepełnosprawnych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.

2. Liczba uczestników biegu do150 osób,

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

VI. ZGŁOSZENIA:

Zapisy w dniu biegów od godziny 16:00 do godziny 16:45

Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Wypełnienie i oddanie podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

VII. KLASYFIKACJA:
Nie przewidujemy żadnych klasyfikacji.

VIII. ŻYWIENIE:
1. Bieg zakończony zostanie wspólnym grilem .
2. Na mecie udostępnione będą napoje

3. Wśród uczestników rozlosowane zostaną drobne upominki

Skip to content