DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko głównego księgowego w MOSiR w Słupcy
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko głównego księgowego w MOSiR w Słupcy

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
i REKREACJI W SŁUPCY

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko głównego księgowego w MOSiR w Słupcy

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na powyższym stanowisku,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 1. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289),

 2. spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

 2. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych,

 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 3. znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, BESTIA,RADIX, PŁATNIK ,

 4. umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych
  i bankowych,

 5. posiada umiejętność sporządzania analiz statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 6. posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

 2. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

 6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

 7. Wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych z rachunków jednostki.

 8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 10. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów wydatków.

 11. Roczne planowanie budżetu i analiza realizowania zadań.

 12. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki

 13. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, UM, Bank Spółdzielczy)

 14. Przygotowywanie przelewów bankowych.

 15. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

 16. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby zarządu oraz banków.

 17. Prowadzenie ewidencji kasowej.

 18. Prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT, CIT i innych)

 19. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

 20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.

 21. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora MOSiR, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

 1. Warunki pracy

        1.Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

       2.Praca na pełen etat.

       3.Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2023r.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 2. Wymagane dokumenty:

  1. CV i list motywacyjny.

  2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego.

  4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

  5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. zakresy czynności, referencje, opinie itp.).

  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wygrania naboru zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

  7. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 289).

  8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności

   dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

  9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.

  10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

  11. Dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

  12. Kwestionariusz osobowy.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ ).

 2. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
  ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem
  „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego MOSiR w Słupcy” w terminie do dnia 09 czerwca 2023r. do godz. 15.00.

Wszelkich informacji udziela Pani Beata Nadgrodkiewicz tel. 50110688.

 1. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ )

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

 5. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy

Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 26.05.2023r.

oswiadczenie-o-niekaralnosci-1673428737

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Klauzula infromacyjna (1)

oswiadczenie-o-braku-przeciwwskazan-zdrowotnych-1673428837 (1)

Skip to content