DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko – RATOWNIK WODNY
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko – RATOWNIK WODNY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
i REKREACJI W SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR na stanowisko – RATOWNIK WODNY

Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie minimum zawodowe ,
c. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.
f. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia             MSW z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. poz.747 z dnia 2012 r.), lub
g. zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR rozpoczynającego się przed
dniem 31 grudnia 2009 roku wg programu szkolenia określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Poz. 1482 z     2018 r.), lub
h. zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego Pływalni lub Starszego Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wg nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18     sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 2011 r.),
i. zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Wymagania dodatkowe:
a. dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość
b. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
c. dodatkowe atuty : posiadanie kwalifikacji instruktora nauki pływania, patentu motorowodnego, żeglarskiego czy uprawnienia nurka

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

a. pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej ,
b. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon), przekroczeń regulaminu,
c. reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie pływalni,
d. dopilnowanie przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni poprzez:
e. zezwalanie na wejście na halę basenową tylko w obowiązującym stroju kąpielowym,
f. zwracanie uwagi na dokładne mycie się użytkowników przed wejściem na halę basenową,
g. dopilnowanie zgodnego z regulaminem korzystania z jacuzzi,
h. oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów,
i. przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego,
j. ponoszenie odpowiedzialności:
k. za porządek na hali basenowej,
l. za bezpieczeństwo osób kąpiących się,
ł. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się
m. ratownik jest zobowiązany do skontrolowania stanu liczebnego grup zorganizowanych przed dopuszczeniem do użytkowania.

Warunki pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy ( umowa o pracę lub umowa zlecenie)
Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2020 r

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny.
Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata
Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na podobnym stanowisku
Oświadczenie o niekaralności.
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
Kwestionariusz osobowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe informacje:
Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca
Termin składania dokumentów : bezterminowo

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz
Słupca, dnia 11.03.2020 r.

Oświadczenie – o niekaralności

Oświadczenie – o braku przeciwwskazań zdrowotnych

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Klauzula infromacyjna (1)

Skip to content