DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU   i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU   i REKREACJI W SŁUPCY  OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie średnie,
c. co najmniej 3-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz ochronie wartości pieniężnych, ustawy o finansach publicznych,
b. doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych,
c. biegła obsługa komputera,
d. samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Sprzedaż biletów, karnetów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
3. Wystawianie faktur VAT za dostępne usługi.
4. Systematyczne sporządzanie raportów kasowych – zestawień, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych sprzedaży.
5. Sporządzanie raportów z zakresu wykorzystania obiektu.
6. Sporządzanie rozliczeń kosztów dla grup korzystających z pływalni.
7. Miesięczne rozliczenia kosztów dla szkół pływania.
8. Odpowiadanie za ład i porządek na głównym holu pływalni.
9. Wydawanie klientom i zbieranie pasków z elektronicznym czytnikiem.
10. Odpowiadanie za stan faktyczny w/w pasków, zapisywanie stanu ilościowego w dzienniku pracy.

III. Warunki pracy:
1. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 3/4 etatu.
3. Przewidywany termin zatrudnienia –
 26.09.2022r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (https://mosirslupca.naszbip.pl/) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/)
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: kasjer” w terminie do dnia 19.09.2022r. do godz. 14.00. Wszelkich informacji udziela Beata Nadgrodkiewicz tel. 505 191 771.,
Jacek Mikołajczyk tel. 505 191 712.
3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (https://mosirslupca.naszbip.pl/) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci )

6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 09.09.2022r.

 

Oświadczenie – o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Oświadczenie – o niekaralności

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

klauzula-infromacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1621410679

Skip to content