DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. sportu i rekreacji (2 osoby, 3/4 etatu)
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. sportu i rekreacji  (2 osoby, 3/4 etatu)

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
i REKREACJI W SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. sportu i rekreacji
(2 osoby, 3/4 etatu)

Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie średnie ,
c. co najmniej 2-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:
a. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o sporcie i ustawy o imprezach masowych
b. doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych
c. biegła obsługa komputera
d. samodzielność, umiejętności organizacyjne , komunikatywność, rzetelność
e. mile widziane doświadczenie związane z organizacją imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży
f. kurs animatora sportu.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
a. obsługa oraz organizowanie imprez sportowych
b. opracowywanie terminarzy imprez i czuwanie nad ich realizacją
c. działania informacyjno – promocyjne (relacje z mediami, prasą i działaczami)
d. praca administracyjna ( prowadzenie dziennika zajęć, sprawozdań, prowadzenie kronik, korespondencji)
e. animacja pracy dzieci i młodzieży, współpraca z klubami sportowymi
f. prowadzenie harmonogramów wynajmów podległych obiektów
g. dbanie o właściwy stan sprzętu sportowego
h. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Warunki pracy:
Praca biurowo-terenowa
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu )
Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2020 r

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny.
Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
Oświadczenie o niekaralności.
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
Kwestionariusz osobowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe informacje:
Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko : referent ds sportu i rekreacji” w terminie do dnia 16.04.2020 r do godz. 15.00. Wszelkich informacji udziela Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188
Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci )
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz
Słupca, dnia 25.03.2020 r.

Oświadczenie – o niekaralności

Oświadczenie – o braku przeciwwskazań zdrowotnych

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Klauzula infromacyjna (1)

 

https://www.bip.umslupca.finn.pl/bipkod/23012559

Skip to content