NABÓR na wolne stanowisko – PRACOWNIK TECHNICZNY-KONSERWATOR
NABÓR na wolne stanowisko – PRACOWNIK TECHNICZNY-KONSERWATOR

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU

  i REKREACJI W SŁUPCY

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko – PRACOWNIK TECHNICZNY – KONSERWATOR

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie co najmniej zawodowe,
b. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
c. dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a. umiejętność obsługi komputera
b. prawo jazdy kat. B
c. gotowość do pracy w systemie zmianowym

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. kontrola parametrów, konserwacja, bieżące naprawy systemów technologii basenowej,

 2. uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,

 3. nadzór techniczny nad maszynami i urządzeniami

 4. prowadzenie bieżących napraw i remontów,

 5. sporządzanie dziennych raportów pracy,

 6. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

 7. uruchamianie i kontrola central wentylacyjnych,

 8. usuwanie wszelkich awarii na pływalni

 9. dokonywanie drobnych napraw i czynności serwisowych,

 10. czyszczenie i pielęgnacja niecek basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,

 11. wykonywanie drobnych prac naprawczych, remontowych i instalacyjnych

 12. prowadzenie prac porządkowo- konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

III. Warunki pracy:
1. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu na Pływalni Miejskiej w Słupcy
2. Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień -maj 2024r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (https://mosirslupca.naszbip.pl/)

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik techniczny – konserwator ” w terminie do dnia 19.04.2024r. do godz. 14.00. Wszelkich informacji udziela Beata Nadgrodkiewicz tel. 505 191 771., Jacek Mikołajczyk tel. 505 191 712

3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (https://mosirslupca.naszbip.pl/)

6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.

7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 27.03.2024r.

 

klauzula-infromacyjna-

kwestionariusz-kandydata

oswiadczenie-o-braku-przeciwwskazan-zdrowotnych

oswiadczenie-o-niekaralnosci

 

 

Skip to content