Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem przez MOSiR przy przeprowadzaniu zawodów sportowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY
PRZY PRZEPROWADZANIU ZAWODÓW SPORTOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy z siedzibą: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: inspektor@osdidk.pl, lub pod numerem tel. 531 641 425.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zawodów sportowych.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz partnerom wspierającym organizację zawodów sportowych w celach promocyjnych.
6. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub okres przechowywania będzie zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt B5.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w zawodach.
10. Przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.

………………………………………………..
( Data i podpis )

Skip to content