Klauzula dla pracowników

Nr: …………………………

…………………………………….

Imię i nazwisko

……………………………………

Stanowisko

Klauzula  informacyjna

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu                       i Rekreacji w Słupcy z siedzibą: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@osdidk.pl, 
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy                   o pracę, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom tj. podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szkolenia w zakresie bhp, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  1. podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj, w szczególności art.221 Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej  z 28 maja 1996 r.                            w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  1. Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
  1. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  1. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
  1. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. ( Dz. U. Nr 14, poz. 67  z dnia                    20 stycznia 2011 r. ).

                                            ………………………………………………………

                                        (data i podpis pracownika)

Skip to content