Klauzula dot. postępowania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy z siedzibą: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska,                                tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
 • Dane osobowe Pana/Panibędą przetwarzane w celu:
 • przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń  -art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
 • wykonywania przez MOSiR w Słupcy obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w zakresie przepisów podatkowych i księgowych, ochrony praw MOSiR w Słupcy wynikających z umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawiei zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na potrzeby sprawozdawczości.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody,w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

……………………………………

(data i podpis)

Skip to content