Klauzula informacyjna dla umów zlec i dzieło

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW-ZLECEŃ, UMÓW ODZIEŁO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy z siedzibą: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresue-mail: inspektor@osdidk.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane                                     w następujących celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach jeśli będzie o konieczne musimy przekazać Pani/Pana dane, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:
 • trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
 • wykonywania obowiązków prawnych; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 4. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

…………………………………………………………………….

                                 ( Data i podpis )

Skip to content