Klauzula pracownicy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR) reprezentowany przez Dyrektor MOSiR-u, z siedzibą w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 26 14, adres email: biuro@mosirslupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez MOSiR, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach*:

 

 1. obsługa rejestru pracowników zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1974r.Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.), oraz z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
 2. obsługa dokumentacji BHP pracowników na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1974r.Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),w związku z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. obsługa płac pracowników zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), Ustawą z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1778, z późn. zm.),Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.), Ustawą z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), oraz z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629).
 4. obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) oraz z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz.800, z późn. zm.)
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.)
 6. obsługa ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1974r.Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)                       obsługa ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zgodnie z
 7. Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),oraz z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)
 8. prowadzenie kontroli miejsca pracy na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000)oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 9. *– proszę zaznaczyć odpowiednie cele poprzez zakreślenie kratki ¨ znakiem ý lub þ
 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi MOSiR zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat dla celów określonych w pkt. 3 lit. b), 50 lat w pkt.3. lit. a),c),g) oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez MOSiR Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – h). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała:

 

 

Słupca : ………………………                                   …………………………………………….

(Data)                                                            (Podpis)

Skip to content