Klauzula rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR) reprezentowany przez Dyrektor MOSiR-u, z siedzibą w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 26 14, adres email: biuro@mosirslupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez MOSiR, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w określonych poniżej celach oraz na podstawie wskazanych przesłanek legalności:
 1. obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie następujących przesłanek:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie danych określonych Art. 221 § 1 czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 104)
  • na podstawie zgody kandydata w zakresie pozostałych, dodatkowych danych czyli przesłanki określonej w art. 6. ust.1 lit. a RODO
  • na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody w zakresie danych szczególnych kategorii czyli przesłanki określonej w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 2. archiwizacja dokumentów na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa czyli przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730)
 1. Podanie dodatkowych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jak zgoda na przetwarzanie tych danych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna, pisemna zgoda na ich przetwarzanie, które może zostać odwołane w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi MOSiR zawarł umowy powierzenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 2 lata dla celów określonych w pkt. 3 lit. a). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych będą niszczone po upływie miesiąca od dnia zawiadomienia kandydata o stwierdzeniu uchybień i w tym okresie kandydat może je odebrać.

 1. W związku z przetwarzaniem przez MOSiR Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała:

 

 

 

Słupca: ……………………….                                             …………………………………………….

(Data)                                                                                (Podpis)

Skip to content