Klauzula Zapytanie ofertowe

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR) reprezentowany przez Dyrektor MOSiR-u, z siedzibą w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 26 14, adres email: biuro@mosirslupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez MOSiR, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. przesłania zapytań ofertowych, rejestracji składanych ofert, wykonania wyboru dostawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) czyli przesłanki określonej w art. 6 ust.1 lit. c)
 2. przygotowania i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145)
 1. zamówienia towarów i usług, przyjęcia i rejestracji dowodu zakupu, realizacji zapłaty, rejestracji i rozliczenia podatku VAT zgodnie art. 6 ust 1. lit. c) – ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520) oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145)
 2. dochodzenia roszczeń gwarancyjnych i z tytułu rękojmi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat       dla określonych celów w pkt. 3 lit. b), c) d) oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 1. W związku z przetwarzaniem przez MOSiR Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała:

 

 

 

 

Słupca: …………..…………………                         …………………………………………….

(Data)                                                               (Podpis)

Skip to content