Oferta pracy – pracownik gospodarczy
Oferta pracy – pracownik gospodarczy

oferta pracy

Dyrektor MOSiR ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik gospodarczy

Warunki pracy:
Praca fizyczna: prace porządkowe na obiektach sportowych MOSiR w Słupcy
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Czas pracy: równoważny system czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia – 1 sierpień 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze 2.800,00 zł + wysługa

 

 

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny.
Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia.
Oświadczenie o niekaralności.
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
Kwestionariusz osobowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje:
Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP www.mosirslupca.naszbip.pl/oferty pracy i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko : pracownik gospodarczy” w terminie do dnia 01.07.2021 r do godz. 15.00. Wszelkich informacji udziela dyrektor Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci )
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz
Słupca, dnia 19.05.2021 r.

Skip to content