Oświadczenie i regulamin – Zawody Pływackie 26.06.2022 r.
Oświadczenie i regulamin – Zawody Pływackie 26.06.2022 r.

Regulamin Zawodów Pływackich dla klientów Szkółek Pływackich

1. Termin i miejsce zawodów:

a) miejsce – pływalnia miejska w Słupcy

b) termin – 26.06.2022 r.,

godz: 8:40 kategoria:

rocznik 2015 i młodsi dziewcząt i chłopców

rocznik 2014 dziewcząt i chłopców

godz: 9:10 kategoria:

rocznik 2013 dziewcząt i chłopców

rocznik 2012 dziewcząt i chłopców

godz: 9:40 kategoria:

rocznik 2011 dziewcząt i chłopców

rocznik 2010-2009 dziewcząt i chłopców

rocznik 2008-2007 dziewcząt i chłopców

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską.

2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13 i Sportmania Słupca

3. Cel zawodów:

a) doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci

b) propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu

c) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej początkujących pływaków

d) przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich

4. Zgłoszenia do zawodów: Uczestnika zawodów zgłasza rodzic/opiekun prawny, wypełniając oświadczenie Załącznik Nr 1 do regulaminu.

5. Postanowienia końcowe

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.

b) Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.

c) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

d) Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.

e) Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni miejskiej w Słupcy.

f) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator zawodów.

g) Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator zawodów

h) Kwestie sporne dotyczące konkretnej konkurencji mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tej konkurencji (przed rozpoczęciem kolejnej konkurencji). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne.

i) Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę.

j) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

k) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

Załącznik Nr 1

Oświadczenie uczestnika

biorącego udział w Zawodach Pływackich

……………………………….……………………………………………………………

/Imię i Nazwisko dziecka/

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Wyrażam zgodę na udzielenie (w razie potrzeby) pomocy przedmedycznej. Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i rekompensaty do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska na stronie internetowej: www.mosirslupca.pl, na stronie facebook: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy oraz w mediach i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

.

data 26.06.2022 r., czytelny podpis osoby pełnoletniej …………………………………………………………..

Skip to content