Program Akcji Lato, regulamin uczestnictwa w „Akcji Lato z MOSiR-em” 2020 r. i oświadczenie do pobrania
Program Akcji Lato, regulamin uczestnictwa w „Akcji Lato z MOSiR-em” 2020 r. i oświadczenie do pobrania

Regulamin uczestnictwa w „Akcji Lato z MOSiR-em” 2020 r.

1. Na Akcję Lato może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2. Osoba uczestnicząca w Akcji Lato z MOSiR-em nie może przyjść na imprezę
rekreacyjną, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.

3. MOSiR w Słupcy nie zapewnia wody pitnej. Na imprezę należy przynieść własną
butelkę z wodą.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również wszystkich
obostrzeń i zaleceń GIS.

Zapewnienie dodatkowych procedur przy realizacji wydarzenia:
a/ zebranie danych kontaktowych – OŚWIADCZEŃ od osób uczestniczących w Akcji Lato
OŚWIADCZENIA można pobrać ze strony MOSiR: www.mosirslupca.pl lub rodzic
czy opiekun prawny sam własnoręcznie pisze oświadczenie i przed rozpoczęciem
imprezy, dziecko w/w oświadczenie oddaje organizatorowi
b/ dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu
c/ w toalecie dostępny środek do dezynfekcji

1/ Załącznik Nr 1
Wzór Oświadczenia

2/ Załącznik Nr 2
Klauzula Informacyjna w Związku Przetwarzaniem Danych przez MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY przy Przeprowadzaniu Zawodów Sportowych

 

                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA
………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ, DNIA)

„AKCJA LATO z MOSiR-em”

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jako uczestnik Akcji Lato wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora Akcji Lato oraz jej patronów medialnych na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionych zajęć zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ). Oświadczam także, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych mojego dziecka oraz o sposobie ich poprawiania, w tym usuwania.

………………………………………………
CZYTELNY PODPIS

2. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez organizatorów Akcji Lato oraz jej patronów medialnych w ramach promocji w/w imprezy.

………………………………………………
CZYTELNY PODPIS

3. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych mojego dziecka.

………………………………………………
CZYTELNY PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                 IMIĘ I NAZWISKO
DZIECKA                                                                                                  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

…………………………………………………………………                                   ………………………………………………….

 

Załącznik Nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY
PRZY PRZEPROWADZANIU ZAWODÓW SPORTOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy z siedzibą: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: inspektor@osdidk.pl, lub pod numerem tel. 531 641 425.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zawodów sportowych.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz partnerom wspierającym organizację zawodów sportowych w celach promocyjnych.
6. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub okres przechowywania będzie zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt B5.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w zawodach.
10. Przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.

………………………………………………..
( Data i podpis )

 

 

Skip to content