PROTOKÓŁ z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty

PROTOKÓŁ

Z wyboru ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na automaty vendingowe w obiekcie Hala MOSiR

Komisja w składzie:
1. Beata Nadgrodkiewicz – przewodniczący
2. Jacek Mikołajczyk – sekretarz
3. Iwona Nowacka– członek

W dniu 11.03.2022 roku komisja unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

 

Skip to content