Przyjmujemy OFERTĘ CENOWĄ NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE – HALA MOSiR
Przyjmujemy OFERTĘ CENOWĄ NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE – HALA MOSiR

Dyrektor MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
z siedzibą w Słupcy przy ulicy Kopernika 13,
zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej dotyczącej dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na automaty vendingowe według specyfikacji podanej poniżej.

Miejsce wykonywania umowy:    Hala widowiskowo-sportowa MOSiR , ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca

Termin realizacji umowy:  od 15.03.2022 r. do 31.12.2023 r.

Termin i miejsce składania i otwarcia konkursowych ofert cenowych:
do dnia 11.03.2022 r. do godz. 14:00 .

Załącznik nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia użytkowa w obiekcie hala widowiskowo-sportowa MOSiR w Słupcy, korytarz na parterze po stronie lewej naprzeciw szatni oznaczonej w wewnętrznej numeracji cyfrą 10.

Wybrany dzierżawca zobowiązany jest postawić na wydzierżawionej powierzchni:
automaty do wydawania zimnych napojów, słodyczy i przekąsek

Do zagospodarowania odcinek o długości 5,40 m z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej o napięciu 230 V

W przypadku zainteresowania konkursem, ofertę cenową należy przekazać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13
62-400 Słupca
z dopiskiem:
„Postępowanie konkursowe – automaty vendingowe”

1. Oferta cenowa nadesłane po terminie nie będzie brała udziału w konkursie, o czym niezwłocznie
zostanie powiadomiony zainteresowany.
2. Otwarcie ofert cenowych nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2022 r. o godz. 14.15
Oferta cenowa powinna zawierać:
1. Kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. Typ automatów, które mają być zamontowane oraz zajmowane powierzchnia wyrażona m2,
5. Maksymalny dobowy pobór energii i wody dla 1 automatu.
6. Złożonej oferty nie można wycofać ani zmieniać. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny ofert: najwyższa kwota za wynajmowana powierzchnię

Uwaga:
1. W przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Jeżeli uczestnicy postępowania złożą ofertę cenową o takiej samej cenie, wówczas zostaną
zobligowani do złożenia oferty cenowej – dodatkowej.
3. Składając oferty dodatkowe uczestnicy postępowania nie mogą zaoferować niższych cen niż
zostały zaoferowane za pierwszym razem.

Termin związania ofertą 30 dni.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Iwona Nowacka

 

Oferta MOSiR HALA dot. automatów zał. nr 2

Klauzula dot. postępowania ofertowego

Skip to content