REGULAMIN IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ im. Dariusza Ratajczaka O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
REGULAMIN IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ im. Dariusza Ratajczaka O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ im. Dariusza Ratajczaka O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

Turniej rozegrany zostanie dnia 27 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 na kompleksie boisk Orlik 2012, ul. Gajowa 2 oraz Powstańców Wielkopolskich 22 w Słupcy.
Wpisowe 100 zł od zespołu, które zostanie przekazane na rehabilitację 6 – letniej Julii Borowiec.
Zgłoszenia do dnia 19.06.2020 roku do godz. 20.00 u animatora sportu Mariusza Rakowicza, tel. 609538334.
Nagrody: Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc puchary a dla wszystkich zespołów okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora.

PRZEPISY GRY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

1. CEL:
* uczczenie pamięci znanego piłkarza klubu piłkarskiego miasta Słupca
* organizacja aktywnego wypoczynku dla dorosłych.
* rywalizacja sportowa i upowszechnienie gry w piłkę nożną.
* pomoc w rehabilitacji dla Julki
2. ORGANIZATOR:
Rada Miasta Słupcy, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, Animator Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Lesznie – Mariusz Rakowicz, Słupecki Klub Piłkarski w Słupcy, Piotr Górny.
3. TERMIN i MIEJSCE:
Turniej rozpocznie się 27.06.2020 r. od godz. 10.00 na kompleksie boisk ORLIK 2012 MOSiR w Słupcy, ul Gajowa 2 oraz przy Powstańców Wielkopolskich 22.
4. SYSTEM ROZGRYWEK:
W zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
5. UCZESTNICTWO:
Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników. W danym meczu na boisku gra 5 zawodników + bramkarz.
6. NAGRODY:
– Puchary za pierwsze trzy miejsca oraz okolicznościowe dyplomy otrzymują wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju.
7. UBEZPIECZENIE:
Wszystkie uczestniczące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność co jest potwierdzone na karcie zgłoszenia. Z tytułu kontuzji odniesionych podczas turnieju zawodnicy nie roszczą żadnych pretensji do organizatorów.
8. SPRAWY TECHNICZNE:
Kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są przed meczem do podania składu maksymalnie 12 zawodników do protokołu spotkania oraz podpisania go przed rozpoczęciem wyznaczonego meczu stwierdzając autentyczność wpisanych do protokołu zawodników.
9. PRZEPISY GRY:
Przepisy gry – obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zgodnie z PZPN z następującymi zmianami:
– bezwzględny zakaz gry w korkach
– czas gry w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
– w turnieju maksymalnie 12 zawodników
– 5 zawodników + bramkarz,
– podobnie jak w hokeju można wycofać bramkarza, wprowadzając zawodnika z pola,
– auty boczne wybijane noga, /z linii autu lub za linią boiska/
– brak spalonych, nie ma „połowy boiska”,
– „karne” – z linii pola karnego,
Kary dotyczą wszystkich zawodników łącznie z bramkarzem.
– ŻÓŁTA KARTKA:
* 1 kartka – zawodnik schodzi z boiska na 1 minutę,
* 2 kartka – a w konsekwencji czerwona kartka zawodnik kończy mecz w danym spotkaniu, /gra w następnym meczu/,
– CZERWONA KARTKA:
* ten mecz zawodnik nie gra do końca meczu i w następnym,
* drużyna gra 2 minuty w osłabieniu. W przypadku straty bramki zawodnik nadal nie wchodzi na boisko dopiero po upływie 2 minut.
UWAGA – używanie przez zawodników wulgaryzmów w czasie gry – karany będzie żółtą kartką.
Wszystkie spotkania powinny rozgrywać się w zasadach „fair play”. Ostateczna decyzja w kwestiach spornych należy do organizatora.
Złośliwe faule, brutalne zagrania lub gra niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami gry w piłkę nożną będą karane usunięciem zawodnika do końca meczu lub turnieju.
Należy dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
W momencie wznowienia gry spór, który ją przerwał uważa się za niebyły.
Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas meczu może doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju. Decyzję taką podejmuje organizator.
10. PUNKTACJA:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych dużych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby dużych punktów przez dwa zespoły decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania,
b) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
c) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki i w szatni,
– uczestników turnieju obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012” przy MOSiR w Słupcy,
– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
– sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

DO UDZIAŁU ZAPRASZA ORGANIZATOR

Skip to content