REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH
REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

 1. Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym(Dz. U. Poz. 747) zwanego dalej „ Rozporządzeniem” oraz przepisami WOPR i Wielkopolskiego WOPR (Uchwała nr 58/24/09/12 Zarządu Wielkopolskiego WOPR w Poznaniu w sprawie opłat za szkolenie ratowników wodnych.)
 2. Organizatorem szkolenia jest WOPR Wielkopolski w Poznaniu jako właściwa jednostka wojewódzka WOPR.
 3. Szkolenie składa się z 64 godzin, w tym 21 godzin zajęć teoretycznych i 43godzin zajęć praktycznych.
 4. Miejsce oraz termin zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo ustalane jest przez kierownika szkolenia.
 5. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych:
  1. absolwent szkolenia w dniu egzaminu musi posiadać ukończone 17 lat,
  2. akceptacja niniejszego regulaminu szkolenia wraz z pisemną zgodą na udział w szkoleniu
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencyjnych
 6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa- szczególne przypadki należy uzgadniać z prowadzącym szkolenie.
 7. Termin i miejsce szkolenia może ulec zmianie, a przypadkach szczególnych terminy poszczególnych zajęć mogą być odwołane.
 8. Kandydat zapoznał się z programem szkolenia oraz z zakresem egzaminów kończących szkolenie w  §6 1 Rozporządzenia oświadcza, że przystępuje do szkolenia na własną odpowiedzialność, także w zakresie umiejętności pływacki.
 9. Kursant w cenie szkolenia może przystąpić do egzaminu nie więcej niż dwa razy , a w razie uzyskania negatywnego wyniku z powtórnego egzaminu, konieczne jest powtórne odbycie szkolenia – zgodnie z  §7 Rozporządzenia.
 10. Kursant oświadcza, że zapoznał się z  §2 ust. 5 Rozporządzenia i wie, że uzyskane zaświadczenie ukończenia szkolenia ratowników wodnych nie uprawnia do podejmowania działań ratowniczych lub zapewnienia stałej kontroli wyznaczonych obszarów wodnych( pracy w charakterze ratownika), jeżeli nie będą spełnione pozostałe warunki m.in. posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP z tytułem ratownika.
 11. Kursant we własnym zakresie zaopatruje się w sprzęt ABC(maska, fajka, płetwy) wykorzystywany podczas szkolenia oraz strój przystosowany do zajęć.
 12. Prowadzący zajęcia ustala ćwiczenia, które nie mogą być wykonane z użyciem okularków pływackich, maski do nurkowania itp.
 13. Osobie, która odbyła szkolenie i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym wydaje się zaświadczenie, w terminie do 7 dni od daty przekazania prawidłowo sporządzonej dokumentacji szkolenia.
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezesa Wielkopolskiego WOPR w Poznaniu.

Oświadczenie uczestnika szkolenia: Oświadczam, że akceptuję niniejszy regulamin oraz wyrażam zgodę na udział w szkoleniu ratowników wodnych.

IMIE I NAZWISKO PODPIS

PESEL DATA

Skip to content