SŁUPCA BIEGA-REGULAMIN
SŁUPCA BIEGA-REGULAMIN

Regulamin
Akcji SŁUPCA BIEGA
Słupca, dnia 26.05.2019r. (Niedziela)

I.CEL IMPEZY
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2.Promocja zdrowego stylu życia.
3.Promocja Miasta Słupca.

II.ORGANIZATORZY
1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
2.Urząd Miasta Słupca
3.YO&GO Events
4.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „ANMAR”
5.Stowarzyszenie Klub Mam

III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Bieg odbędzie się dnia 26.05.2018r. (niedziela) o godz. 12:00
Start i meta: Orlik MOSiR ul. Gajowa, 62-400 Słupca
Biuro zawodów: Orlik MOSiR ul. Gajowa

IV.PROGRAM IMPREZY
11:00-11:45 – Potwierdzenie zapisów
11:45-12:00 – Rozgrzewka
12:00 – START biegu
około12:30 – Zakończenie biegu , wręczenie drobnych gadżetów, zabawy rekreacyjne dla dzieci

V.TRASA I DYSTANS
Bieg na dystansie około 2,5 km-trasa lasek miejski

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu maja osoby , które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność. Osoby pomiędzy 16, a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Osoby poniżej 16 lat biegną z opiekunem prawnym.
Limit uczestników wynosi 150 osób.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

VII.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Akcji SŁUPCA BIEGA, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie www.facebook.pl/yogoevents, oraz na stronie http://zawody.yogoevents.pl .Wypełnienie formularza rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu i organizatora.
Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 19.05. 2019 lub do wyczerpania miejsc. O możliwości przeprowadzenia zapisów w dniu biegu poinformuje organizator poprzez swoją stronę na fb.
VIII.KLASYFIKIACJA
Bieg SŁUPCA BIEGA wchodzi w skład biegów zaliczanych do GRAND PRIX Miasta Słupcy
Bieg SŁUPCA BIEGA ma charakter imprezy rekreacyjnej, a jego głównym celem jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów. 2.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 3.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. 4.Na miejscu zapewniony będą szatnie , natryski oraz depozyt. 5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu

Skip to content