Zapraszamy 11 września na Nocny bieg „5 z Pasją”!!! Zapisy już ruszyły!!!
Zapraszamy 11 września na Nocny bieg „5 z Pasją”!!! Zapisy już ruszyły!!!

5 z Pasją wyjątkowo na stadionie!!!!
Limit 100 osób /ponad polowa osób już zarejestrowana/
Limit czasu 40 minut.
Seria – 20 osób.
Zawodnicy zostaną przypisani do serii na podstawie czasów uzyskiwanych w 2019-2020 roku.
20:40 seria finałowa w ramach Otwartych Mistrzostw Miasta Slupcy na 5000m.
Swoją obecność wstępnie zapowiedział już Filip Jańczak, ktory podczas Biegu Leśnika uzyskał wynik 15:41.820
Wspólną decyzją z  YO&GO Events start w 5 z Pasją otrzymują zwycięzcy biegu Leśnika
1/ Marzena Siwińska
2/ Lidia Bruch
3/ Żaneta Obara
4/ Filip Jańczak
5/ Darek Morzyński
6/ wisnia_m_aktywnie365

Zapraszamy!!!

Regulamin Bieg Nocny 5 z Pajsą oraz Otwarte Mistrzostwa Miast Słupcy’ w biegu na 5000m Słupca, dnia 11.09.2020 r.

I.CEL IMPEZY
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2.Promocja zdrowego stylu życia.
3.Promocja Miasta Słupca.
II.ORGANIZATORZY
1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
2.Urząd Miasta Słupca
3.YO&GO Events
4.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „ANMAR”
III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU 
Bieg odbędzie się dnia 11 września 2020 r. (piątek) w godzinach 18:00-22:00
Start i meta: Stadion Leśny ul. Gajowa, 62-400 Słupca
Biuro zawodów: Stadion Leśny ul. Gajowa, 62-400 Słupca
IV.PROGRAM IMPREZY
Odbiór pakietów startowych – 30 minut przed startem serii
Seria A – 18:00 – 18:40
Seria B – 18:40 – 19:20
Seria C – 19:20 – 20:00
Seria D – 20:00 – 20:40
Seria E – 20:40 – 21:20
Wręczenie nagród – 21:35
Seria E prowadzona jest jako Otwarte Mistrzostwa Miasta Słupcy w biegu na 5000 m.
Przypisanie do serii nastąpi w wyniku weryfikacji uzyskanego przez zawodnika wyniku w sezonie
2019-2020, a wskazanego podczas rejestracji.
V.TRASA I DYSTANS
– Bieg główny: dystans 5000 metrów (12,5 okrążenia na stadionie)
VI.WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które to uczestnik musi pobrać ze strony organizatora – wydrukuj załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE
Przedmiotowe oświadczenie, uczestnik wrzuca do wskazanego przez organizatora pojemnika.
Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
Limit uczestników wynosi łącznie 100 osób.
Limit uczestników w serii – 20 osób
Przypisywanie do serii następuje na podstawie deklaracji czasu uzyskanego we wskazanych zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych czasu i do przesunięcia uczestnika do odpowiedniej serii.
W przypadku chęci startu drużynowego powyższy fakt proszę zgłosić meilowo :
biuro@yogoevents.pl – organizator w miarę możliwości stworzy serię dla grupy biegowej.
Podczas biegu zawodnicy biegu głównego muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do ubrania wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Limit czasu wynosi 40 minut.
VII.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w ,,Biegu 5 z Pasją” następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie zawody.yogoevents.pl oraz na stronie www.yogoevents.pl a następnie wpłaceniu opłaty startowej.
Opłata startowa wynosi:
Do dnia 05.09.2020r
Bieg główny -30zł;
Przepisanie pakietu startowego – 10 zł
Od dnia 06.09.2020r
Bieg główny – 40 zł
Przepisanie pakietu startowego -10 zł (możliwe do 10.09.2020r)
W dniu biegu 50 zł – o ile będą wolne miejsca o czym poinformuje organizator.
Wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie startu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i marszu, i zgodą na przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu oraz marszu organizatora. Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 09.09.2020r lub do wyczerpania limitu.
VIII.KLASYFIKIACJA
,,Bieg 5 z Pasją ” wchodzi w skład biegów zaliczanych do klasyfikacji w GRAND PRIX Miasta Słupcy.
Podczas biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
Oficjalny czas uczestnika to czas brutto.
Organizator zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia klasyfikacji na podstawie czasu netto zawodników, w przypadku kiedy wymagałyby tego przepisy, wytyczne lub zalecenia GIS
Każdy zawodnik, który ukończy bieg lub marsz otrzyma pamiątkowy medal. Wyróżnienia indywidualne w biegu będą przyznawane w następujących kategoriach:
W Serii E będącej Otwartymi Mistrzostwami Miasta Słupcy w biegu na 5000 m:
Kobiety – miejsca I-III
Mężczyźni – miejsca I-III.
IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
2.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
3.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również wszystkich obostrzeń i zaleceń GIS.
6. Wydarzenie odbywa się bez udziału publiczności.

OŚWIADCZAM, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu i zgłaszam swój udział w biegu . Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją
osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych
przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu.
Oświadczam, że jestem osobą zdrową nie posiadam symptomów wskazujących na zarażenie koronawirusem. Przed startem zapoznałem się ze wszystkimi obostrzeniami wynikającymi z udziału w takim wydarzeniu.
Data: 11.09.2020 podpis: ………………………………………….

 

Skip to content