Zapraszamy na Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny
Zapraszamy na Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny

Regulamin PIĄTKA  Z  PASJĄ „Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – STOP DOPALCZOM”
                          Słupca, dnia 9 październik 2015 rok
I. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Miasta Słupca.
Propagowanie negatywnych skutków przyjmowania dopalaczy.

II. ORGANIZATOR:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca,
tel. 063 277 26 14, www.mosirslupca.pl .
2. Komenda Powiatowej Policji w Słupcy
III. TERMIN i MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. (piątek)
o godzinie 19:00 PIĄTKA  Z  PASJĄ – Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Stop Dopalaczom

Start i meta hala MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca
Biuro zawodów: hala MOSiR Słupca.

IV. PROGRAM IMPREZY:
18:00-18:45 – Zapisów, odbiór numerów startowych,
18:45 – Pogadanka dotycząca używania dopalaczy
19:00 – Start do biegu PIĄTKA  Z  PASJĄ –  Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny
– Stop Dopalaczom
20:00 – Zakończenie biegu PIĄTKA Z PASJĄ – Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny
– Stop Dopalaczom (5 km)
– prezentacja filmu przy ognisku

V. TRASA i DYSTANS:
PIĄTKA  Z  PASJĄ -Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Stop Dopalaczom – dystans
5 km trasa ulicami miasta Słupcy /ul. Kopernika, Poznańska, Warszawska, Mariana Jareckiego, Powstańców Wielkopolskich, Marii Konopnickiej, Traugutta, Kopernika, asfalt.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną
odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 roku życia
muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.

2. Limit uczestników biegu wynosi 200 osób, organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora,
przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego części lub całości jest
niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
6. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 1 godz.

VII. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia do udziału w biegu PIĄTKA Z PASJĄ – Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny
– Stop Dopalaczom, przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 09.10.2015 r.
od godz:18:00-18:45.

Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

VIII. KLASYFIKACJA:

Bieg PIĄTKA  Z  PASJĄ -Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Stop Dopalaczom ma charakter imprezy rekreacyjnej i jego głównym celem jest zabawa oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego a także propagowanie negatywnych skutków brania dopalaczy.
IX. UPOMINKI:

Bieg PIĄTKA Z PASJĄ – Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Stop Dopalaczom –zawodnicy, którzy ukończyli bieg w wymaganym czasie, otrzymają gadżety.

X. ŻYWIENIE:

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia w biurze zawodów otrzyma darmowy bon
na posiłek, który udostępniony będzie po ukończeniu zawodów.

2. Na mecie każdy zawodnik otrzyma wodę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia: opiekę medyczna podczas biegu (na starcie i mecie)
3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne
do danej dyscypliny.
4. Szatnie, natryski, posiłek po biegu na kompleksie hali MOSiR Słupca, ul. Kopernika 13.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który
w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg
takiego biegu.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Aktualne informacje na stronie www.mosirslupca.pl.
       Organizatorzy